Satsning på språkutvecklande arbete för lärare ska ge elever bättre studieresultat

Publicerad:

– Det handlar om att hitta rätt verktyg, säger Eva Lindgren, språklärare på bygg- och anläggningsprogrammet på Söderslättsgymnasiet. Hon syftar dock inte på vanliga byggverktyg som hammare och tumstock utan på att hennes lärarkollegor, som vanligtvis inte undervisar i språk, ska hitta rätt metoder som ska få elever att använda fungerande strategier för sitt lärande genom språket.

Från vänster: Rickard Andersson, Kim Rosberg, Eva Lindgren och Kenneth Mattsson har det senaste läsåret arbetat med att stärka pedagogers språkutvecklande kompetens.

Fotograf: Kim Rosberg

Under det senaste läsåret har Eva Lindgren arbetat med att stärka pedagogers språkutvecklande kompetens tillsammans med tre kollegor: yrkeslärarna Rickard Andersson och Kenneth Mattsson samt Kim Rosberg, som arbetar som pedagogisk assistent. Arbetet har bedrivits i projektform med bidrag från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Målgruppen har i första hand varit lärare som undervisar elever på Söderslättsgymnasiets bygg- och anläggningsprogram.

– Elever med läs- och skrivsvårigheter, nyanlända och elever som inte har svenska som sitt modersmål kan ha svårt att förstå innebörden i de texter som de läser, vilket gör det svårt för dem att inhämta kunskaper i ämnet. Då behöver du som lärare kunna hjälpa dem att hitta rätt strategier för att kunna ta sig an dessa texter. Det är dock inte alltid så lätt för en lärare att jobba med språket om du inte är utbildad språklärare, säger Eva Lindgren.

– Det finns förvisso en hel del material som kan användas för att stödja barns och elevers språkutveckling, men materialet är sällan anpassat för äldre elever, tillägger Kim Rosberg.

Kollegialt lärande

Eftersom lärarna på gymnasiet många gånger saknar lämpligt material inom språkutvecklingsområdet har Eva Lindgren och övriga projektgruppen arbetat fram olika metoder för att skapa medvetenhet och öka kunskapen hos kollegor kring språkets betydelse för lärandet. En metod har varit att anordna workshoppar för lärarna där alla har läst och analyserat ämnestexter tillsammans.

– Det har varit ett kollegialt lärande där vi har diskuterat hur man kan ”packa upp en text”, det vill säga hur man kan arbeta med förförståelse av texter, ord och begrepp för att göra dessa begripliga för eleverna. Vi har också resonerat kring hur vi lärare kan jobba med eleverna för att de sedan ska kunna ta sig an texterna på egen hand, berättar Eva Lindgren.

– Vi har även varit med på den enskilde lärarens lektioner och därefter deltagit i dennes planeringsarbete. Då har vi, tillsammans med läraren, gått igenom vilka metoder som skulle kunna fungera på just hans eller hennes lektioner, säger Rickard Andersson.

Positiva reaktioner på projektet från kollegor

Rickard Andersson berättar att projektet har mottagits väl av kollegorna på Söderslättsgymnasiet.

– Mycket har hänt under det senaste läsåret. Vi ser att våra kollegor tänker på ett nytt sätt nu när de planerar sin undervisning.

Under projektets gång har fokus skiftat från att först ha handlat om att arbeta med elevernas sårbarhet till att istället koncentrera sig på lärarna och de pedagogiska insatserna.

– Målet är ju fortfarande att arbetet ska gagna eleverna och att de ska få bättre studieresultat. Men för att vi ska få elever som lyckas bättre måste vi också ha lärare som kan arbeta språkutvecklande, säger Eva Lindgren.

Projektet avslutas efter vårterminen, men alla projektmedlemmar hoppas att arbetet med att ge språkstödsutbildning till gymnasielärarna fortsätter på ett eller annat sätt under nästa läsår.

– Språket är ju grunden till all kunskap och projektet har varit ett slags fortbildning, som är viktig för alla oss lärare, säger Rickard Andersson.

Kategorier